اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازها

نشریه تحقیقات نوین میان رشته‌ای حقوق در تلاش است مسایل روز حقوقی که پژوهشگران در عرصه ملی بدان پرداخته‌اند و همچنین آخرین یافته‌های پژوهشگران را در محیطی فراهم آورد و به اشاعه و گسترش علم ودانش  کمک کند. نشریه تحقیقات نوین میان رشته‌ای حقوق هدف خود را کشف و گسترش مرزهای علم حقوق، در تعامل با سایر حوزه‌ها با رویکرد میان رشته‌ای، قرار داده است و در پی تطبیق آموزه‌های حقوقی با دیگر رشته‌های مرتبط است. امید است تلاش ها جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی میان رشته‌ای مورد افاده قرار گیرد و همچنین زمینه تعاملات علمی نیز به وجود آید.