دوره 1، شماره 2، 1400، صفحات 56 - 78
نویسندگان : پویا حکیمی و علیرضا آرش پور * و لیلا رئیسی

چکیده :
علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، اما همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیر نظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه بر انگیخته و ذهن حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آنجا که مطابق بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق بین الملل، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی نیز مورد حمایت واقع می شود. لذا این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی :
"حمایت مستقیم"، "محیط زیست"، "مخاصمات مسلحانه"، "حقوق بین الملل عرفی"


مشاهده مقاله
99
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۵ آذر ۱۴۰۰